בחירות לוועד הורים ולנציגות הורים בבית הספר ובגן הילדים, הוראת שעה בשנה"ל תשפ"א

הוראת שעה 0259

תאריך פרסום: כ"א באלול תש"פ, 10 בספטמבר 2020 | הוראה תקפה מתאריך: 10.9.2020 | תקף ההוראה עד לתאריך: 1.9.2021

   073 - 3931793
   simaov@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

בחירות לוועד הורים ולנציגות הורים בבית הספר ובגן הילדים

בשל מצב החירום הבריאותי בצל מחלת הקורונה וקיום אספות ההורים בפתיחת שנת הלימודים בהתאם להוראות הבריאות, ניתן יהיה לקיים בחירות לוועד ההורים בכיתה / בגן ובחירת נציגות הורים לבית הספר / לאשכול הגנים באמצעות מפגשים וירטואליים.

אם הבחירות מתקיימות באופן פיזי, יש לקיים את הבחירות בהתאם להוראות הבריאות.

אם אספת ההורים תתקיים באמצעות מפגש וירטואלי, מנהל בית הספר / מנהל אשכול הגנים / מחנך הכיתה / הגננת ישלח להורי התלמידים קישור באמצעי מוגדר בו ניתן לוודא את זהות ההורה (הודעה כתובה לטלפון נייד של ההורה או באמצעות דואר אלקטרוני וכדומה). יש לציין בהודעה שחל איסור על העברת הקישור לגורם אחר בכל דרך שהיא.

במפגשים הווירטואליים תינתן אפשרות לכלל ההורים להציג את מועמדותם ולשמוע ולהשמיע את עמדתם כנדרש בחוזר המנכ"ל "נציגות הורים בבית הספר ובגן הילדים".

ההצבעות לבחירת ועד ההורים בכיתה / בגן ולבחירת נציגות ההורים המוסדית תהיה פומבית.

אם 10% לפחות מההורים הנוכחים בישיבה הווירטואלית יבקשו זאת – תתקיים הצבעה חשאית.

ההצבעה החשאית לבחירת ועד הורים בכיתה / בגן תתקיים באמצעים דיגיטאליים המבטיחים חיסיון או בשליחת הודעה אישית למחנכת הכיתה / לגננת ו/או לנציג הורים מוסכם.

גם ההצבעה החשאית לבחירת נציגות הורים מוסדית תתקיים באמצעים דיגיטאליים המבטיחים חיסיון או בשליחת הודעה אישית למנהל בית הספר / למנהל אשכול גנים ו/או לנציג הורים מוסכם.