טוהר הבחינות

הוראת קבע מס' 0293 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ו בניסן תשפ"ב, 27 באפריל 2022 | הוראה תקפה מתאריך: 27.4.2022
הוראה זו קובעת הנחיות להקפדה על טוהר הבחינות בבחינות הבגרות וההסמכה ומבהירה מהי האחריות של כל אחד מהגורמים המעורבים – הנבחנים והמערכת האחראית לניהול הבחינות. ההוראה מרכזת את ההנחיות ואת הנהלים העדכניים שלהם מחויבים כל הגורמים המעורבים כדי להבטיח הליך היבחנות אמין, הוגן ושוויוני. ההוראה גם מפרטת את התגובות הצפויות אם אירע מקרה של הפרת טוהר הבחינות בניגוד לנוהל המחייב, ומבהירה את הליכי הערעור הרלוונטיים.
עיקרי השינויים בנושא טוהר הבחינות בהשוואה להוראה הקודמת שעסקה בנושא: הובהרה הענישה שיש לנקוט כלפי נבחנים המפירים את טוהר הבחינות במקרים של חשד מעכב. כלומר אם היו שימוש או החזקה של מכשיר אלקטרוני אסור (כגון: טלפון נייד, שעון חכם, אוזניות, משקפיים אלקטרוניים וכולי) – כאשר מדובר בחשד מבוסס על פי דיווח המשגיח או על פי דיווח המעריכים לפי התוכן המופיע במחברת הנבחן. במקרים אלה, מלבד פסילת הבחינה, לא יהיה הנבחן רשאי לשוב ולהיבחן במקצוע שבו נפסל במשך שנה ממועד הפסילה (ראו הגדרה בהמשך). תקופת העיכוב נקבעה בשנים ולא לפי מועדי בחינות. עיכוב של שנה משמעותו איסור היבחנות בשני מועדים של מקצוע שבו מתקיימת בחינה גם במועד חורף וגם במועד קיץ או במועד אחד של מקצוע שבו מתקיימת בחינה רק במועד קיץ, כשאלו מתחילים להימנות מהמועד הבא לאחר מועד הפסילה. בתקופת העיכוב לא יורשה בית הספר לדווח לתלמיד ציונים בית ספריים וציוני הערכה חלופית במקצוע שבו נפסל. נבחן שמעוכב מהיבחנות ולמרות זאת ייבחן בתקופת העיכוב, תיפסל בחינתו ונוסף על כך יעוכב למועד היבחנות נוסף. במקרים שבהם מתקיימת בחינה במקצוע פעם אחת בשנה, יעוכב התלמיד בשנה נוספת. אין להיכנס באיחור לבחינה ולהיבחן בה לאחר שהבחינה החלה. נבחן יוכל להיבחן בבחינת בגרות רק אם התחיל אותה במועד שנקבע. על מנהל בית הספר לעבור בעצמו על הציונים הבית ספריים ממירי הבגרות ועל ציוני ההערכות החלופיות לצורך קיום בקרה לפני שליחתם למשרד החינוך במועד. בבחינות מתוקשבות שבהן ההיבחנות מתבצעת באמצעות מחשב, באחריות בית הספר להתקין מחיצות אטומות בין הנבחנים ובין המחשבים כדי למנוע העתקה. נבחן שבחינתו במקצוע "עודף" (קרי מקצוע שאינו נדרש עבורו לצורך שקלול זכאות לתעודת בגרות בהתאם לחוקת הזכאות) נפסלה בשל אי־קיום טוהר הבחינות, לא יוכל לקבל תעודת בגרות אלא לאחר שיחזור על היבחנות בשאלון שנפסל בו. לחילופין, הנבחן יהיה רשאי להגיש בקשה בכתב לבית הספר או לשלוחה האקסטרנית להסרת המקצוע מתעודת הבגרות, אך רק לאחר פרסום הציונים של המועד שבו היה יכול לחזור על הבחינה או בתום העיכוב, אם הוטל. סעיף 4 שעוסק באחריות לשמירה על טוהר הבחינות ולהתנהלות תקינה נערך לפי נושאים ולא לפי הגורם הנושא באחריות. אחריותו של כל גורם לדאוג לשמירה על טוהר הבחינות היא עצמאית ומוחלטת ואינה תלויה בגורמים אחרים. תלמיד או בוגר שנתפס בזיוף מסמכים (שלח אדם אחר להיבחן באמצעות תעודה מזהה שלו, הציג גיליון ציונים לא אמין או תעודה מזויפת וכדומה בעת קבלה למוסדות להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל) יעוכב למשך חמש שנים. כלומר לא יורשה לגשת לבחינות בגרות ולא יוכל לקבל תעודה במהלך תקופה זו. על פי נסיבות העניין, תישקל הגשת תלונה במשטרה. נבחן שבחינתו במתמטיקה או באנגלית נפסלה בשל אי־קיום טוהר הבחינות, לאחר שכבר היה לו ציון משוקלל מלא ותקין במקצוע ברמת לימודים שונה (קרי ניגש כדי לשנות את הרמה הלימודית במקצוע) - לא יוכל לקבל תעודת בגרות אלא לאחר שיחזור על היבחנות בשאלון שבו נפסל. לחילופין, הנבחן יהיה רשאי להגיש בקשה בכתב לבית הספר או לשלוחה האקסטרנית להסרת השאלון שבו נפסל מתעודת הבגרות, אך רק לאחר פרסום הציונים של המועד שבו היה יכול לחזור על הבחינה או בתום העיכוב, אם הוטל.
>> השוואה לגירסה הקודמת
 • טוהר הבחינות  מספר : 237  פורסמה בחוזר : תש''ף/5 בתאריך : ה' בכסלו תש"פ ( 03 בדצמבר 2019)   

   073 - 3932072
   mmbhinot@education.gov.il
מנהלים, מורים ותלמידים בחטיבה העליונה במוסדות החינוך (נבחנים אנטרנים), נבחנים במבחני הסמכה כטכנאים וכהנדסאים, נבחני משנה, נבחנים אקסטרנים.

 

1.   מבוא

טוהר הבחינות הוא כלל המחייב את הנבחן ואת המערכת האחראית על ניהול הבחינות להגינות וליושר. השמירה על טוהר הבחינות בכלל ועל ניהולן התקין של בחינות הבגרות, בחינות ההסמכה, הפרויקטים בחינוך הטכנולוגי ועבודות הגמר, היא משימה חינוכית, ערכית ומוסרית, ותנאי הכרחי לשמירה על הגינות ועל שוויוניות בין הנבחנים. על הבחינות ועבודות הגמר לשקף את ידיעותיו ובקיאותו של הנבחן בלבד. פגיעה בטוהרן מקנה יתרון לא הוגן לנבחנים מסוימים, ומשליכה על כלל הנבחנים ועל התפיסה החברתית את ערכן ואמינותן של הבחינות ככלי להערכה מסכמת בסיום הלימודים וככלי למיון שוויוני בין התלמידים לצורך קבלה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה. החשיבות הרבה של השמירה על טוהר הבחינות מחייבת את הנבחנים, את צוותי החינוך, ובהם המחנכים והמנהלים, ואת המערכת כולה – מטה משרד החינוך, המפקחים וכן חברות ההשגחה. כדי להבטיח את אמינותן של תעודות הבגרות ותעודות ההסמכה, באחריות בתי הספר וכלל הנבחנים להכיר ולפעול על פי הוראות חוזר זה. כמו כן, בתי הספר נדרשים לנהל עם תלמידיהם שיח ערכי על חשיבותו של הליך תקין והוגן, ובכלל זה להטמיע את תוכנו של חוזר מנכ"ל זה כחלק מתהליך חינוכי מתמשך בקרב תלמידיהם.

2.   הגדרת מושגים לחוזר זה

הגדרות המושגים מסודרות על פי סדר הא"ב

2.1"הסרת חשד" זכותו של נבחן שנחשד בהפרת טוהר הבחינות להגיש ערעור בכתב באמצעות מערכת "שילובית" (מערכת הקיימת בבית הספר ובשלוחות האקסטרניות בלבד) ובלוח הזמנים שנקצב לכך בלבד לצורך הסרת החשד, כמפורט בחוזר זה. אם לא יוגש ערעור על החשד - יראו את הנבחן כמי שאינו מבקש להסיר את החשד, ועל כן תיפסל בחינתו עם תום המועד להגשת הערעור.

2.2"הסרת פסל" הפעולות שעל הנבחן לבצע לאחר שבחינתו נפסלה כדי להסיר את הפסילה.

2.3"ועדת בירור הדנה בעבירות טוהר בחינות של עובדי הוראה": ועדה הממונה על ידי מנכ"ל משרד החינוך, ומורכבת ממנהל אגף א חינוך על־יסודי או מי מטעמו (יושב ראש), מנציג אגף בחינות ומנציג אגף על־יסודי. תפקיד הוועדה לשקול ולבדוק את החשד לאי־קיום טוהר הבחינות המועלה נגד מנהל או כל אדם מהצוות החינוכי או המנהלי בבית הספר, להעביר את המלצתה על המשך הטיפול לגורמים הרלוונטיים המוסמכים ולהחליט על סנקציות כלפי איש צוות החינוך וכלפי בית הספר במקרה הצורך ובהתאם לדין.

2.4"ועדת טוהר הבחינות": ועדה הממונה על ידי מנהל אגף בכיר בחינות שתפקידה לדון בערעורים שהוגשו באמצעות מערכת "שילובית" בלבד, בעניין חשדות להפרת טוהר הבחינות או הנהלים מצד נבחנים. הוועדה שוקלת ובודקת את החשד לאור נימוקי הערעור – הטיעונים של בית הספר או של הנבחן בבקשה להסרת החשד. לוועדה יש הסמכות לאשר את החשד ולפסול את המחברת או לזכות את הנבחן מחמת הספק או מכל חשד, על פי שיקוליה ובהחלטה מנומקת. במקרים חמורים הוועדה רשאית להעביר את המקרה לדיון בוועדת המשמעת של אגף הבחינות כדי להחליט בדבר אמצעֵי משמעת נוספים שיש לנקוט.

2.5"ועדת משמעת": ועדה שחברים בה מנהל אגף בכיר בחינות (יושב ראש), הממונה על תחום טוהר הבחינות באגף הבחינות ונציג ציבור חיצוני. תפקידה של ועדת המשמעת לדון באירועים חריגים וחמורים במיוחד של הפרת טוהר הבחינות על ידי הנבחנים. ועדת המשמעת רשאית לנקוט אחד או יותר מהצעדים האלה לגבי נבחן שבחינתו נפסלה:

א.השעיית הנבחן מהיבחנות במקצוע שבו נפסל לפרק זמן של עד שלוש שנים.

ב.השעיית הנבחן מהיבחנות בכל המקצועות שנותרו לו לפרק זמן של עד שלוש שנים.

ג.פסילת בחינות שבהן הספיק הנבחן להיבחן עד כה.

ד.השעיית הזכאות לתעודת בגרות או לתעודת גמר לפרק זמן של עד שלוש שנים.

ה.הגשת תלונה במשטרה.

2.6"ועדת חריגים של האגף לעניין טוהר הבחינות": ועדה בראשותו של מנהל אגף בכיר בחינות או מי מטעמו וחברים בה סגן מנהל האגף ומנהל תחום טוהר הבחינות. בסמכות הוועדה להתכנס ולדון במקרים חריגים בעניינים מנהלתיים ומשמעתיים חריגים בתחום טוהר הבחינות. במקרים הומניטריים חריגים ביותר בסמכותה לדון בקיצור עונש שניתן בגין הפרת טוהר הבחינות בהחלטה מנומקת שתתקבל.

2.7"ועדת הערעורים העליונה": ועדה במנהל הפדגוגי הממונה על ידי מִנהלת האגף ליישומי חוק ומדיניות. תפקידה לדון בערעורים של נבחנים שבחינתם נפסלה בוועדת טוהר הבחינות בגין "חשד מעריך" בלבד, לאחר שהערעור הוגש בהתאם לנהלים בלבד (ראו הרחבה בסעיף 5.2.4).

2.8"חשד": מקום שבו עלה ספק באשר לשמירה על טוהר הבחינות או הנהלים המובאים בחוזר זה, על ידי הנבחן. כאשר ישנו "חשד", לא יפורסם ציון מספרי במקום המיועד לכך אלא יופיע הסימול 777 או המילה חשד, ובידי הנבחן הזכות לערער בפרק זמן קצוב באמצעות מערכת "שילובית". ערעור שלא יוגש במועד או באמצעות מערכת "שילובית" יידחה על הסף ומחברתו של הנבחן תיפסל. אם לא יוגש ערעור במהלך המועד שנקצב - יראו בנבחן כמי שמודה באי־שמירה על טוהר הבחינות, והבחינה תיפסל.

2.9"חשד חוליית ביקורת": חשד על סמך הודעה שנתקבלה באגף בכיר בחינות מהצוותים שביקרו בבית הספר במהלך הבחינות, המאשימה בעבירת משמעת של הפרת טוהר הבחינות נבחן או אדם מהסגל המנהלי או החינוכי של בית הספר. חשד זה מכונה גם חשד פיקוח. על חשד חוליית ביקורת אפשר לערער לוועדת טוהר הבחינות בלבד. החלטת ועדת טוהר הבחינות היא סופית.

2.10"חשד מטה": חשד על סמך ידיעה או הודעה שנתקבלו באגף בכיר בחינות ממקור כלשהו, המייחסות עבירת משמעת של הפרת טוהר הבחינות למערכת ההשגחה, לבית הספר או לנבחן עצמו. מכונה גם חשד פיקוח. על חשד זה אפשר לערער לוועדת טוהר הבחינות בלבד. החלטת ועדת טוהר הבחינות היא סופית.

2.11"חשד מעכב": חשד מבוסס להפרה חמורה של טוהר הבחינות, כאשר במקרה של חשד מעכב, אם החשד מאומת, בחינתו של התלמיד תיפסל ותושעה זכאותו להיבחנות חוזרת במקצוע למשך שנה. חשד מעכב יכול שיהיה אחד מהמקרים האלה:

א.דיווח משגיח להחזקה של מכשיר אלקטרוני באזור ההיבחנות או לשימוש אסור בו על ידי הנבחן.

ב.חשד מבוסס להפרת טוהר הבחינות לפי דיווח המעריך, כגון:

.1נבחן שהשיב תשובות בפורמט תשובה אחיד שחזר על עצמו במנות שונות במוסדות חינוך שונים;

.2נבחן שהשיב במחברתו על שאלון אחר מהשאלון שבו נבחן;

.3נבחן שבמחברתו נמצאו תשובות זהות למקור חיצוני כגון ויקיפדיה, ספרי לימוד וכולי.

ג.רשימה זו אינה רשימה סגורה, וייתכנו מקרים נוספים שיוחלט כי מדובר בחשד מעכב, בהתאם לנסיבות העניין.

2.12"חשד מעריך": חשד על סמך הודעה שנתקבלה באגף בכיר בחינות ממעריך בחינות במרכז הבדיקה (מרב"ד) בעת בדיקת מחברת הבחינה והערכתה, המעלה חשד כי נבחן כי הפר את טוהר הבחינות. "חשד מעריך" ינומק בהודעת החשד שתישלח אל בית הספר על פי אחת או יותר מהסיבות האלה:

 • עבודה קבוצתית משותפת בין נבחנים, המתאפיינת בתשובות בעלות ניסוח זהה או דומה או בטעויות דומות.
 • תשובות שגויות זהות או דומות אצל כמה נבחנים או פורמט תשובה אחיד אצל נבחנים רבים ממוסדות חינוך שונים גם במקרה שהתשובה נכונה.
 • תשובות לשאלון אחר מהשאלון שקיבל הנבחן.
 • שעתוק שאינו תואם למחברת המקור של הנבחן.
 • במתמטיקה ובמקצועות מדעיים וטכנולוגיים עתירי חישובים: מתן תשובות סופיות נכונות שאינן מתאימות לדרך הפתרון או מתן תשובות סופיות נכונות ללא פירוט מלא של שלבי הפתרון במחברת הבחינה.
 • במקצועות שקיימים בהם שאלונים רב־ברירתיים: סימון תשובות שגויות זהות על ידי חלק מהנבחנים.
 • טעויות דומות וניסוחים זהים או דומים בתשובות או בחלקי תשובות של שני נבחנים או יותר.
 • ניסוחים זהים בתשובות או בחלקי תשובות במחברת הבחינה, התואמים לחומר המופיע בספרי הלימוד או במקור חיצוני אחר כגון ויקיפדיה או אתר אינטרנט אחר.
 • כתבי יד שונים במחברת בחינה אחת.
 • הימצאותו של חומר האסור לשימוש בתוך מחברת הבחינה בעת תהליך הערכתה.
 • בחינה שבה נעשה שימוש בהתאמות שהנבחן אינו זכאי להן.
 • כל סיבה אחרת שתעורר את חשד המעריך ושאינה מוזכרת לעיל אך תפורט בהרחבה.
 • יודגש כי די בחשד מבוסס להפרת טוהר הבחינות שהתעורר בסעיף אחד בלבד כדי להחשיד את הבחינה כולה, ובהמשך להביא לפסילתה.
 • בהקשר זה ראו הגדרת "פורמט תשובה אחיד", בסעיף 2.26 וכן הגדרת "חשד מעכב" בסעיף 2.11.
 • על חשד מעריך אפשר לערער לוועדת טוהר הבחינות ובהמשך לוועדת ערעורים עליונה.

2.13"חשד משגיח": חשד על סמך הודעה או מידע שנתקבלו באגף בכיר בחינות מֵרַכָּזֵי ההשגחה או ממשגיח או ממנהל מרב"ח המחשידים נבחן בעבירת משמעת דוגמת הפרעה לקיום הבחינה, שיתוף פעולה או דיבור עם נבחן או גורם אחר במהלכה, התנהלות לא ראויה כלפי המשגיח, החזקה או שימוש בחומר עזר אסור, החזקה או שימוש במכשירים אלקטרוניים, התחלה או סיום המבחן שלא בזמן שנקצב לכך וכולי. על חשד זה אפשר לערער לוועדת טוהר הבחינות בלבד. החלטת ועדת טוהר הבחינות היא סופית. ישנם מקרים שבהם חשד המשגיח מהווה חשד מעכב. ראו לעניין זה הגדרת "חשד מעכב" בסעיף 2.11.

2.14"מדד טוהר הבחינות": מדד המסווג את בתי הספר העל־יסודיים לשלוש רמות, בהתאם להתנהלותם בנושא טוהר הבחינות בבחינות הבגרות. המדד מבטא את מידת האמון שהמשרד רוחש כלפי בית הספר ואת הצעדים שיינקטו אם יימצא שהתרחשו אי־סדרים או ליקויים במהלך הבחינות בבית הספר בשלוש השנים האחרונות. סיווג בתי הספר לפי מדד טוהר הבחינות הוא שנתי (עבור מועד חורף וקיץ, כולל מועד ב) ונעשה על ידי אגף בכיר בחינות מדי שנה לפי שלוש השנים האחרונות. לצורך חישוב המדד אין מובאים בחשבון נבחני המשנה. המדד נכלל בתמונה החינוכית של בית הספר.

2.15"מועד היבחנות" מועד חורף או מועד קיץ בלבד. לצורך העניין, מועדי ב במתמטיקה, בשפת אם ובאנגלית וכן כל הבחינות הנערכות במועד חצב-ברק נחשבים חלק ממועד הקיץ (לעניין חישוב פסילה או תקופת עיכוב הם אינם נחשבים כמועדים נפרדים העומדים בפני עצמם אלא הם חלק ממועד קיץ).

2.16"מסלול אדום" מסלול המעיד על פגיעה חמורה בטוהר הבחינות. מסווגים אליו בתי ספר אשר במהלך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות נמצאו בהם 3% ומעלה מחברות פסולות או שהתקיימו בהם אירועים חריגים וחמורים של הפרת נהלים בנושא טוהר הבחינות, על פי החלטתו של מנהל אגף בכיר בחינות.

2.17"מסלול ירוק" מסווגים אליו בתי ספר אשר במהלך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות נמצאו בהם לא יותר מ־1% מחברות פסולות ולא התקיימו בהם אירועים חריגים של הפרת נהלים, על פי החלטתו של מנהל אגף בכיר בחינות.

2.18"מסלול צהוב" מסלול המעיד על שמירה שאינה משביעה רצון על טוהר הבחינות. מסווגים אליו בתי ספר אשר במהלך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות נמצאו בהם 1.1%-2.9% מחברות פסולות או שהתקיימו בהם אירועים חריגים של הפרת נהלים בנושא טוהר הבחינות, על פי החלטתו של מנהל אגף בכיר בחינות.

2.19"נאמן בית ספרי" נציג מטעם בית הספר שהוא עובד הוראה או עובד מנהלי אשר מונה על ידי מנהל בית הספר או מי מטעמו. בתום הבחינה, הנאמן הבית ספרי אחראי להעברת הבחינות לתחנות הקליטה עם הנאמן החיצוני. על הנאמן הבית ספרי לקבל אסמכתה מתחנת הקליטה על כלל המחברות שנמסרו ונקלטו ביום הבחינה. במקרים שבהם נדרש שכפול של שאלוני הבחינה, על הנאמן הבית ספרי לדאוג לביצוע המשימה.

2.20"נאמן חיצוני" נציג שמונה על ידי משרד החינוך ואינו חלק מהצוות הבית ספרי אלא עובד בחברת ההשגחה שזכתה במכרז לעניין זה. ביום הבחינה הנאמן החיצוני אחראי להיות נוכח בעת פתיחת כספת הבחינות, להשגיח על המחברות, לאסוף את המחברות שמוחזרות מכיתות הבחינות ולהעבירן לתחנות הקליטה בסוף יום הבחינה, עם הנאמן הבית ספרי.

2.21"נבחן" - כל אדם שהגיע לבחינת הבגרות הממלכתית או לבחינת הסמכה לטכנאים ולהנדסאים כדי להיבחן בה, ובכלל זה תלמיד בית ספר (נבחן אנטרני), נבחן משנה, נבחן בלימודים על־תיכוניים ונבחן אקסטרני.

2.22"עבודת גמר" עבודת גמר היא עבודה ברמת 5 יח"ל, שציונה מופיע בתעודת הבגרות עם כל ציוני בחינות הבגרות. במקרה של פסילת עבודת גמר במסגרת ועדה שמקיים האגף לחינוך על־יסודי, אי־אפשר יהיה לכתוב עבודה חלופית וכן תעוכב הזכאות לתעודת הבגרות בשנה.. דין עבודה שנפסלה כדין בחינה שנפסלה.

2.23"עבירת משמעת" עבירה על אחד מנוהלי טוהר הבחינות:

א.הימצאותו של חומר עזר אסור בשימוש ברשות הנבחן, על גופו, על שולחנו או בסמוך אליו, בשעת המבחן – בין אם נעשה בחומר שימוש על ידי הנבחן ובין אם לא.

ב.שיתוף פעולה בין נבחנים או התבוננות במחברת בחינה או בשאלון או בחלק כלשהו ממחברת בחינה של נבחן אחר בעת הבחינה או אחריה או נטילה של אחד מאלה.

ג.העדר עבודה עצמית וקבלת סיוע מכל סוג, ובכלל זה פתרונות או הבהרות לשאלות הבחינה, בין שנותן הסיוע הוא נבחן אחר או כל גורם אחר.

ד.הפרעה של הנבחן או המנהל או כל אדם מהצוות החינוכי בבית הספר לקיומה התקין של הבחינה, בדיבור, בהקמת רעש, בשיטוט בחדר הבחינה או מחוצה לו, באי־ציות להוראות המשגיח, בהתנהלות בלתי ראויה כלפי אחד הנבחנים או כלפי המשגיח או בכל דרך התנהגות שיש בה כדי לשבש את קיומה התקין של הבחינה.

ה.התבטאות שאינה ראויה בגוף המבחן.

ו.גנֵבת שאלון החזקת שאלון בחינה שטרם חל מועד ההיבחנות בו בידי נבחן – בין שהגיע אליו ללא תמורה ובין שהגיע אליו באמצעות רכישה, בין שעיין בו ובין שלא עיין בו.

ז.החזקה של טלפון נייד, שעון חכם, אוזניות, משקפיים אלקטרוניים וכל אמצעי אלקטרוני אחר או שימוש בהם, במהלך הבחינה.

ח.כניסת הנבחן לכיתת הבחינה והתחלת המבחן על ידו באיחור מהמועד שנקבע לתחילת המבחן או סיום המבחן לאחר הזמן שנקצב לכך.

ט.אי־דיווח למשטרה או לאגף בכיר בחינות או להנהלת בית הספר על שאלון בחינה גנוב הנמצא ברשות אדם כלשהו.

י.התחזות לנבחן אחר קשירת קשר בין שני אנשים או יותר כדי שאחד מהם יזדהה במרמה עם פרטיו האישיים של חברו, מתוך כוונה להיבחן במקומו בבחינה בעל פה או בכתב.

יא.זיוף מסמכים - הצגה או שימוש במסמך המתיימר להיחזות כמסמך רשמי על אודות נבחן שהונפק על ידי משרד החינוך המכיל נתונים או ציונים שונים מאלה שבידי משרד החינוך והונפקו על ידו במקור.

 • רשימה זו איננה רשימה סגורה. על כן כל אירוע אחר שלדעת המשגיח, רכז ההשגחה, המעריך או אגף בכיר בחינות, נמצא שראוי לדווח עליו או כל פעולה חמורה אחרת שנעשתה ולא הוזכרה לעיל, יכולים להיחשב כעבירת משמעת כל עוד קיים חשש כי יש בהם הפרה של טוהר הבחינות ובכלל זה חריגה מהנהלים וכן הפרעה להתנהלות התקינה.

2.24"עיכוב" – תקופה שבמהלכה הנבחן מנוע מלגשת לבחינת הבגרות במקצוע ובכלל זה לקבל הערכות בית ספריות במקצוע. אפשר שיוטל עיכוב על נבחן, למשל בגין שתי פסילות בשתי בחינות באותו מועד, חשד מבוסס בעניין החזקה או שימוש במכשיר אלקטרוני או חשד מבוסס כי הנבחן השיב בפורמט תשובה אחיד. העיכוב יוטל במקרים אלו כפועל יוצא של ההחלטה בדבר פסילת הבחינה, ובכלל זה, אם הנבחן כלל לא ערער על חשד זה. לעניין מניין תקופת העיכוב: העיכוב יחל להימנות החל ממועד הבחינות הבא לאחר המועד שבו נפסלה הבחינה (כלומר מועד הפסילה אינו נספר).

במקרה של עיכוב, יופיעו במקום ציון בבחינה הסימון 888 או המילה עכב. חל איסור לרשום נבחן או לדווח על ציונים באותו מקצוע (ובכלל זה ציונים בית ספריים, ציוני הערכה חלופית או ציונים ממירי בגרות) לנבחנים שקיבלו עכב, עד תום תקופת העיכוב במקצוע.

2.25"עיכוב מנהלי" משמעותו שבשלב בדיקת הבחינות התגלתה על ידי המשרד או מי מטעמו בעיה מנהלתית כגון תלישת דף ממחברת הבחינה הדורשת בירור מול בית הספר לפני שאפשר יהיה לפרסם את הציון. לאחר השלמת הבירור יטופל המבחן, ובכלל זה ייתכן שייפסל, בהתאם לתוצאות הבירור.

2.26"פורמט תשובה אחיד" תשובה במחברת הבחינה אשר זהה לתשובות שנמצאו במחברות אחרות, בכיתות ובבתי ספר ממקומות שונים בארץ. אם נמצאה במחברת של נבחן תשתית עובדתית המבססת פורמט תשובה אחיד לדעת ועדת טוהר הבחינות או ועדת ערעורים עליונה - משמעות החלטת הוועדה היא כי מלבד פסילת הבחינה לאחר מיצוי הליכי הערעור – לא יהיה הנבחן רשאי לשוב ולהיבחן במקצוע למשך שנה מלאה (שני מועדי בחינה במקצוע חובה או מועד בחינה במקצוע שבחינתו מתקיימת רק פעם בשנה). (ראו הגדרה לעניין עיכוב בסעיף 2.24). עיכוב זה אף יחול במקרה שבו נבחן בחר שלא לערער כלל לאחר שנשלחה לבית הספר הודעת החשד.

2.27"פסל" משמעותו שהגורמים המוסמכים (ועדת טוהר הבחינות או ועדת הערעורים העליונה) מצאו כי החשד מבוסס (לאחר שהערעור נבחן ונדחה) או משום שהנבחן לא ניצל את זכותו לערעור בפרק הזמן הקצוב לכך (כלומר כלל לא הוגש ערעור). במקרה של פסל, במקום ציון בבחינה יופיעו הסימון 999 או המילה פסל.

2.28"פרויקט" עבודת סיום ברמה של 3 או 5 יח"ל שכותבים תלמידים הלומדים במסלול טכנולוגי. ציונו של הפרויקט מופיע בתעודת הבגרות עם כל ציוני בחינות הבגרות. במקרה של פסילת עבודת פרויקט בגין העדר עבודה עצמית או סיבה אחרת שדיווח עליה המעריך, דין הפרויקט שנפסל כדין בחינת בגרות שנפסלה.

2.29"תעודה מזהה" תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון שהונפקו במדינת ישראל.

3.   נוהל קיום הבחינות בהתאם למדד טוהר הבחינות - סיווג בתי הספר בהתאם לרמת השמירה על טוהר בחינות הבגרות ובחינות ההסמכה

3.1.         כללי

סיווג בתי ספר הוא חלק מהמהלך שמוביל משרד החינוך לשמירה על טוהר הבחינות בבתי הספר והוא מחייב את הבעלויות על מוסדות החינוך ואת בתי הספר עצמם לתהליכים מעמיקים של שיפור ההתנהלות הנדרשת בנושא טוהר הבחינות. סיווג בתי הספר מתבצע מדי שנה בהתאם למידת הפגיעה בטוהר הבחינות (אחוז המחברות הפסולות) בשלוש השנים האחרונות וכן בהתאם לבחינת מעורבות צוות בית הספר בהפרות.

המידע על הסיווג של בית הספר לאותה שנת לימודים יימסר למנהל בית הספר באמצעות פורטל מוסדות חינוך ואף יוצג כחלק מהתמונה החינוכית הבית ספרית, במהלך חודש נובמבר (כחודש וחצי) לפני מועד החורף של בחינות הבגרות. ההגדרה תקפה לשנה אחת (מועד חורף ומועד קיץ של אותה שנת לימודים).

לצד הסיווג למסלול תישלחנה לבית הספר הנחיות לקיום הבחינה בהתאם למסלול שאליו שויך.

3.2.         סיווג בתי הספר לפי מדד טוהר הבחינות

המשרד מסווג את בתי הספר לשלושת המסלולים האלה ובכל אחד מהם ינוהלו בחינות הבגרות באופן שונה:

3.2.1בתי ספר אדומים במסלול האדום מסווגים בתי ספר אשר במהלך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות נמצאו בהם 3% ומעלה מחברות פסולות או שהתקיימו בהם אירועים חריגים וחמורים של הפרת נהלים בנושא טוהר הבחינות, על פי החלטתו של מנהל אגף בכיר בחינות.

מאחר שפגיעתם בטוהר הבחינות חמורה, משרד החינוך אינו מאפשר להם לנהל בעצמם את בחינות הבגרות (ראו פירוט בקובץ המצורף). במקרים חריגים יתקיימו הבחינות מחוץ לכותלי בית הספר, במרכז היבחנות חיצוני.

מודגש כי בעת קיום הבחינות בבתי ספר במסלול האדום יזדהו הנבחנים עם כניסתם למבחן באמצעות תעודות זהות, דרכון או רישיון נהיגה בלבד. נבחן משנה שלא יזדהה באמצעות תעודה מזהה לא יורשה להיבחן.

את נוהל ההיבחנות בבתי ספר במסלול האדום ראו באתר אגף הבחינות. לקישור לחץ כאן.

על בתי הספר המסווגים במסלול זה לנקוט פעולות עומק ולהגביר באופן ניכר את המאמצים לשמירה על הנהלים ועל טוהר הבחינות לצורך הפיכתם לירוקים.

3.2.2בתי ספר צהובים בתי ספר ששמירתם על טוהר הבחינות אינה משביעה רצון.

מסווגים אליו בתי ספר אשר במהלך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות נמצאו בהם 1.1%-2.9% מחברות פסולות או שהתקיימו בהם אירועים חריגים של הפרת נהלים בנושא טוהר הבחינות, על פי החלטתו של מנהל אגף בכיר בחינות.

מבחינת המשרד זהו תמרור אזהרה עבורם ועליהם להגביר את הפעולות והמאמצים לשמירה על טוהר הבחינות לצורך הפיכתם לירוקים.

3.2.3בתי ספר ירוקים בתי ספר שלא נמצאה בהם כלל פגיעה בטוהר הבחינות וכן בתי ספר שפגיעתם בטוהר הבחינות נמוכה באופן יחסי, על פי החלטתו של מנהל אגף בכיר בחינות. בתי הספר הללו מורשים לנהל את הבחינות במתכונת הרגילה.

3.3.         נוהל ערעור של בית ספר על הסיווג למסלולים אדום, צהוב או ירוק על פי מדד טוהר הבחינות

 1. בתי הספר רשאים לפנות למשרד החינוך בבקשה לערער על סיווגם לאחד המסלולים בתוך 15 ימים ממועד קבלת ההודעה על הסיווג מאגף בכיר בחינות.
 2. לשם הגשת הערעור יפנה מנהל בית הספר במכתב בקשה מנומק למנהל המחוז ויבקש את המלצתו ואישורו להגשת הערעור.
 3. מנהל בית הספר ישלח את המכתב המנומק בתוספת המלצה מפורשת של מנהל המחוז אל מנהל אגף בכיר בחינות או מי מטעמו. יובהר כי בקשה שתישלח לאגף בכיר בחינות ללא המלצת מנהל המחוז, תידחה על הסף.
 4. בסמכות אגף בכיר בחינות להתייעץ ולהעביר את הבקשה לערעור לעיון סמנכ"ל בכיר ומנהל המִנהל הפדגוגי או מי מטעמו וכן אל מנהל אגף א על־יסודי או מי מטעמו.
 5. החלטת אגף בכיר בחינות היא סופית.

4.   אחריות לשמירה על טוהר הבחינות ולהתנהלות תקינה

תכליתן של בחינות הבגרות היא הצגת יכולותיו והישגיו הלימודיים של הנבחן במקצוע הבחינה באופן המלא והאמין ביותר. השמירה על טוהר הבחינות היא באחריותם של כל הגורמים המעורבים בבחינה – הנבחנים, מנהל המוסד החינוכי, המורים, צוות בית הספר ומשרד החינוך או מי מטעמו. כל אחד מהמעורבים מחויב לדאוג שהבחינה תתנהל ללא דופי.

חובתו של כל גורם לשמור על טוהר הבחינות היא אישית ומוחלטת ואינה תלויה או מותנית בהתנהלותם של גורמים אחרים. כל גורם לבדו יישא באחריות אם יפר את חוזר המנכ"ל בנושא טוהר הבחינות. הפרה של כל אחת מן ההנחיות עלולה להוביל לעונשים כמפורט בהמשך או בהתאם לקבוע בכל דין, נוהל או הסכם אחר.

להלן הדרישות המחייבות:

4.1.         עמידה בזמנים

א.     על הנבחן להימצא בחדר הבחינה לפחות 15 דקות לפני מועד תחילתה.

נבחן לא יורשה להיכנס לבחינה לאחר המועד שנקבע כשעת תחילת הבחינה, גם אם בפועל טרם החלה.

ב.על הנבחן לסיים את המבחן בזמן שנקצב לכך.

ג.הנבחן רשאי לעזוב את חדר הבחינה רק לאחר שעברה לפחות חצי שעה מהתחלתה, גם אם סיים את בחינתו או החליט להפסיקהּ קודם לכן. בכל מקרה, על הנבחן למסור ולהגיש את מחברתו להערכה, גם אם לא רשם בה דבר.

4.2.         זיהוי הנבחן

על הנבחן להזדהות באמצעות תעודה מזהה, כמופיע בהגדרות לעיל.

4.3.         מילוי הנחיות

א.על הנבחן לקרוא היטב את ההוראות לנבחן שמודפסות על כריכת מחברת הבחינה ועל שער השאלון או בתוכו ולמלא אחריהן בקפדנות. קבלת מחברת הבחינה והשאלון והשימוש בהם יהיו מבחינת המשרד אישור של ידיעת ההוראות כולן ושל מחויבות הנבחן לפעול בהתאם להן.

ב.על הנבחן לכתוב את התשובות למבחן במקום המיועד לכך במחברת הבחינה. הוא רשאי לכתוב טיוטה, במידת הצורך. במקרה זה עליו לציין עליה במפורש כי מדובר בטיוטה, ולשם כך להשתמש במחברת הבחינה או במחברת נוספת שתתקבל לצורך זה מהמשגיח על פי בקשת הנבחן, לאחר שינצל את כל הדפים במחברתו.

ג.אסורה כתיבת טיוטה על גבי דפי שאלון הבחינה או על גבי דפי הנוסחאות או על גבי חומר עזר המותר בשימוש.

ד.אין לצרף דפים בודדים עם תשובות למחברות הבחינה; כל התשובות יירשמו אך ורק במחברת בחינה תקנית. צירוף דפים עלול להביא לעיכוב מנהלי ובהמשך לפסילת המבחן.

ה.אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה. תלישת דף עלולה להביא לעיכוב מנהלי ובהמשך לפסילת המבחן.

ו.במתמטיקה ובמקצועות מדעיים וטכנולוגיים עתירי חישובים, על הנבחן ליתן תשובות מלאות, מנומקות ומקיפות הכוללות הסבר מלא בדבר דרך הפתרון וכן בדבר כלל השלבים המובילים אליו. מתן תשובה סופית נכונה ללא דרך המובילה לפתרון עלול לגרור את החשדת המבחן ובהמשך, אף את פסילתו.

ז.על הנבחן לפעול על פי הנחיות המשגיחים הנמסרות במהלך הבחינה. אי־ציות להנחיות אלו וכן להוראות המשגיח עלול להביא להחשדת הבחינה ובהמשך אף לפסילתה.

ח.בעת עזיבת חדר הבחינה חובה למסור את מחברת הבחינה למשגיח.

ט.באחריותו של כל גורם מעורב לוודא:

 • כי המדבקות המודבקות על שאלון המבחן תואמות את מספר תעודת הזהות של הנבחן.
 • כי על מחברת הבחינה של הנבחן מודבקות, במידת הצורך, מדבקות ההתאמות אך ורק בהתאם להתאמות המאושרות לנבחן על ידי משרד החינוך.
 • כי הורחק מאזור ההיבחנות כל חומר (כתוב, מוקלט וכדומה), כל תיק וכל מכשיר שלא הוגדר במפורש בהוראות המופיעות על המבחן כ"חומר עזר המותר בשימוש". המשגיח רשאי לרכז את החומרים שאינם מותרים לשימוש שנמצאו בכיתה במקום שימצא לנכון, הרחק מטווח ידיהם של הנבחנים.
 • כי המידע המפורט בדוח הבחינה (טופס 9502) נכון ומכיל את פרטי הבחינה ואת פרטי כל הנבחנים, וכי הדוח משקף את מפת הישיבה של הנבחנים בכיתה כפי שהם אכן ישבו.
 • כי המשגיח הוסיף את פרטיו (ובמקרה הצורך הדביק גם מדבקה עם פרטיו) ואת חתימתו במקום המיועד לכך בטופס.
 • כי המשגיח אישר בחתימתו מתן מחברת נוספת לנבחן שביקש זאת, וציין זאת על כריכת הבחינה במקום המיועד לכך.
 • כי המשגיח יעביר בתום הבחינה באופן מרוכז את כל בחינות הנבחנים לרכַּז הבחינות ולרכז ההשגחה של בית הספר כשכל מחברות הנבחנים נכללות באותה מנה.

4.4.         התנהגות נאותה

א.על הנבחן לעבוד ולרשום את כל בחינת הבגרות או עבודת הגמר או הפרויקט או עבודה מסכמת - באופן עצמאי והוגן.

ב.בעת הבחינה יש להימנע מהפרעה או מרעש או משיטוט בכיתת הבחינה. חובה להתנהל בצורה נאותה לכל אורך המבחן. על הנבחן לעמוד בזמנים, כמפורט בסעיף 4.1 וכן לפעול לפי ההנחיות שבסעיף 4.3.

ג.על הנבחן להגיע לבית הספר או לאולם הבחינה ללא אביזרים מסוכנים וללא נשק.

ד.על הנבחן לענות על השאלות באופן מנומק וענייני ובלשון נקייה. חל איסור על כתיבת התבטאות או רישום איורים שאינם ראויים בגוף המבחן.

ה.בכל מקרה של התנהגות לא נאותה, למשל בהקמת רעש או באי־שמירה אחרת על טוהר הבחינות, ימלא המשגיח, רכז ההשגחה, הַבַּקָּר או מנהל מרב"ח דוח מפורט על האירוע בעת הבחינה או מייד עם סיומה. הדוח ישמש מקור מהימן בעת קבלת החלטות על ענישה בעתיד.

את דוח החשד ימלא מי שהיה נוכח ועֵד להפרת טוהר הבחינות מצד הנבחנים או צוות בית הספר בזמן האירוע, יסמן את סעיף החשד, במידת הצורך יוסיף הסבר מילולי במקום המתאים ויחתום על גבי הדוח האמור בחתימתו.

ו.במקרים שבהם חלות נסיבות שהאחראי במקום חש מאוים או שישנה סיבה מוצדקת אחרת שבגינה אין באפשרותו למלא את הדוח בבית הספר בזמן המבחן, שמורה לו הזכות למלא את דוח החשד ולהעבירו לגורמים הרלוונטיים, גם לאחר שעזב את שטח בית הספר.

(1)במקרה שבו הדוח מולא לאחר סיום המבחן, על סמך טיוטה או תרשומת שנרשמה במהלך הבחינה בבית הספר, יש להעתיק בדיוק את מה שכתוב בטיוטת התרשומת. כמו כן, מומלץ ככל האפשר לשמור את הטיוטה או התרשומת שנרשמה ולצרף אותן לדוח החשד הרשמי שנשלח למרב"ד.

(2)אם משגיח חושש למלא או לחתום על הדוח, יוכל הרכז מטעם חברת ההשגחה למלא את הדוח ולהקפיד לשקף במדויק את אופן העברת המידע אליו. כלומר יצוין על גבי הדוח כי הדיווח נמסר לו מאת המשגיח פלוני אשר סיפר לו מה קרה או העביר לו את התרשומת שנרשמה על ידו בזמן המבחן ואז יוכל הרכז לחתום על גבי הדוח בעצמו ובשמו. במקרה כזה מומלץ ככל האפשר לצרף את התרשומת לדוח.

ז.במקרה שבו נבחן מבקש לצאת לשירותים במהלך בחינת הבגרות עליו לקבל את אישור המשגיח ולצאת לשירותים כשהוא מלווה במשגיח. אם נבחן יצא ללא אישור או ליווי - תוחשד בחינתו בגין הפרת טוהר הבחינות על ידי המשגיח. במהלך היציאה מהכיתה חל איסור על כל שיחה עם כל אדם או עיון בחומרי עזר, מכשירים אלקטרוניים וכיוצא באלה.

ח.שעתוק או הכתבה לבוחן ניטרלי על ידי גורם אנושי: ההכתבה או השעתוק לנבחנים לקויי למידה הזכאים להתאמה זו יבוצעו על ידי בוחנים ניטרליים מטעם חברת ההשגחה. חל איסור על סיוע או התערבות בעת הליך מתן התאמות לנבחן הזכאי לכך.

ט.בחינה בעל פה: בחינה בעל פה לנבחנים לקויי למידה הזכאים להתאמה זו תיערך באמצעות מורה המקצוע שאינו מלמד את התלמיד. חל איסור על סיוע או התערבות בעת הליך מתן התאמות לנבחן הזכאי לכך.

4.5.         אחריות מנהל בית הספר והצוות החינוכי

בחינות הבגרות מתקיימות, בדרך כלל, בבתי הספר שבהם הנבחנים לומדים, ולפיכך מנהל בית הספר וצוותו שמלווים את התלמיד בעת לימודיו ומופקדים על התהליך החינוכי, הם בעלי הסמכות הפדגוגית והארגונית, ועליהם מוטלת האחריות לשמירה על הנהלים, לקיום הליך בחינות תקין והוגן וכן לפעול למיצוי זכויות הנבחנים במסגרת הליכי הערעור. אחריות זו באה לידי ביטוי הן בעת שקודמת לבחינה הן ביום הבחינה הן לאחריה.

4.5.1על צוות בית הספר והנהלתו להוביל מהלך חינוכי להטמעת ערכים של אמת, יושר והגינות, ולקיים פעילות חינוכית בנושא חשיבות השמירה על טוהר הבחינות ובדבר ההשלכות הערכיות והחברתיות שיש לפגיעה בה. כמו כן עליהם להתנהל בפועל על פי אמות המידה האלו וכן לשמש דוגמה חיובית בנושא זה.

4.5.2עליהם ליידע את הנבחנים, את ההורים, את המורים ואת הצוות הרלוונטי בדבר נוהלי הבחינות וחובת השמירה על טוהרן. בכלל זה יש ליידע בעניין המשמעויות והסנקציות הנגזרות מהפרת הנהלים וההנחיות המפורטים בהוראה שיושתו על העוברים עליהם, ובכלל זה לעניין פסילה, הטלת עיכובים וכולי, בפרט מקום שבו נבחן נחשד בהפרת טוהר הבחינות באחת מהבחינות שבהן נבחן.

4.5.3עליהם להפעיל מנגנון הערכה ובקרה על תהליך מתן הציונים הבית ספריים/שנתיים או הערכה חלופית או ממירי בחינות. המנגנון יכלול דיווח במועד שנקבע והקפדה כי הציונים יהלמו את יכולותיהם של התלמידים וכישוריהם, כדי לשמור על הוגנות כלפי התלמידים וכן כדי להימנע מפגיעה עתידית בהם במקרה שיתעורר הצורך בהפעלת שקלול דיפרנציאלי (שק"ד) על ידי המשרד.

4.5.4ארגון מוסד החינוך בצורה מיטבית לקראת הבחינה, ובכלל זה:

א.     להזמין שאלוני בחינה מתאימים לנבחנים.

ב.      לאפשר היבחנות עם התאמות מאושרות בלבד ולשייך אותן לנבחן כנדרש במערכות משרד החינוך ובתוכנות ההשלמה, במועד.

ג.       להגיש למשרד החינוך את הציונים הבית ספריים, את הציונים השנתיים, את ציוני ההערכה החלופית ואת הציונים הבית ספריים ממירי הבגרות בתום התהליך הפדגוגי ובהתאם ללוחות הזמנים שנקבעים על ידי משרד החינוך.

ד.      אין לרשום לבחינות נבחנים שחל עליהם עיכוב בשל פגיעה בטוהר הבחינות, ויש לעדכן את הנבחנים הללו שאסור להם להיבחן ושאם ייבחנו, תיפסל בחינתם והם יקבלו עיכוב של מועד נוסף.

ה.     להסדיר תנאי בחינה נאותים לכל הנבחנים.

ו.        לשבץ את המשגיחים ואת הנבחנים בהתאם להנחיות שמפרסם אגף בכיר בחינות.

4.5.5ארגון המוסד החינוך ביום הבחינה ובכלל זה:

א.     להנחות את המשגיחים בנהלים לפני תחילת הבחינה.

ב.      לפתוח את מעטפות השאלונים בהתאם ללוחות הזמנים.

ג.       להקפיד שיהיו מחיצות אטומות בין עמדות ההיבחנות שבהן נבחנים בבחינות מתוקשבות באמצעות מחשבים.

ד.      לוודא שעובדי הוראה מתוך צוות בית הספר לא ימונו כמשגיחים אלא אך ורק במקרה חריג ובאישור בכתב באמצעות מערכת מטה הבחינות או מאגף בכיר בחינות. אם ניתן אישור חריג כזה, יש להקפיד שהמורה המשגיח בכיתה לא יהיה מורה המלמד את המקצוע שבו מתקיימת הבחינה.

ה.     לאפשר למורי המקצוע להימצא בחדר ייעודי ללא תלמידים שיוחלט עליו ולעיין בשאלון רק לאחר שהבחינה החלה בפועל. מטרת העיון בבחינה היא להביא לתשומת ליבו של רכז הבחינות את הבחינה ואף לפנות למטה הבחינות במידת הצורך וכן להכיר למורים הבוחנים בעל פה את השאלון בטרם יבחנו את הנבחנים הזכאים להתאמה של בחינה בעל פה.

ו.        יובהר כי מזמן פתיחת הכספות או שיגור הבחינה באמצעות מערכת הודעות מטה ועד שעת הסיום האחרונה של כל שאלון - חל איסור מוחלט על כל אדם להעביר לכל גורם את השאלון או פתרון המבחן בכל דרך שהיא לרַבות באמצעים אלקטרוניים.

ז.       למסור לנבחנים הודעות שנתקבלו ממטה הבחינות בלבד, אם התקבלו כאלה, ולוודא שההודעה לנבחנים תימסר על ידי רכז הבחינות או במקרים חריגים ובאישור אגף הבחינות על ידי איש צוות שאינו מורה המקצוע בהקפדה על ההנחיות המדויקות שמסר מטה הבחינות.

ח.     לדאוג כי מורים לא ישוחחו עם נבחנים במהלך ההיבחנות, אף לא מחוץ לחדר הבחינה. חל איסור מוחלט על צוות ההוראה לתקשר עם הנבחנים בזמן בחינה אם בקבלת פתקים ואם בכניסה של מורה מקצועי להסברים כאלו ואחרים בזמן הבחינה.

ט.     להקפיד שאנשי הצוות לא ייכנסו לחדרי הבחינות ולא יכניסו חומרי עזר או מידע אחר לחדרי הבחינות. מאחר שחל איסור מוחלט על אנשי צוות להיכנס לכיתות ולעבור בין הנבחנים - אירוע כזה יביא להחשדת כלל הנבחנים בכיתה ואף לזימונו של איש הצוות לוועדת הבירור במשרד החינוך.

י.        לדווח באופן מיידי במכתב מפורט לחברת ההשגחה, עם העתק לאגף הבחינות, על כל מקרה של טענה להתנהלות בלתי תקינה מצד חברת ההשגחה או עובדיה.

יא.   לשתף פעולה באופן מלא עם המשגיחים וכן עם חוליית הביקורת והבקרה, כאשר תגיע לבית הספר.

יב.    אם בית הספר מוגדר כאדום, עליו לסייע בעת הצורך למנהל מרב"ח לנהל את בחינות הבגרות מבלי להתערב בהחלטות ורק לאחר פנייה של מנהל המרב"ח.

יג.     לדווח למטה הבחינות על כל בעיה או פעולה או כוונה לפגוע בטוהר הבחינות ועל כל הפרה שלו בפועל.

4.5.6מסירת הבחינות ומעקב אחר פרסום התוצאות ובכלל זה:

א.     להקפיד על העברת כלל מחברות הנבחנים לתחנת הקליטה, כפי שהן, ומבלי שייעשה בהן כל שינוי.

ב.      להקפיד כי המחברות תישלחנה לתחנת הקליטה עם נציג מבית הספר המתלווה לנאמן החיצוני, ולקבל מתחנת הקליטה אישור מסירה על מספר המחברות שנמסרו ונקלטו.

ג.       חובה על הנהלת בית הספר לצפות במערכת "שילובית" ולעקוב אחרי הודעות החשד בגין טוהר הבחינות שנשלחות לבית הספר, להודיע לנבחן על הודעות החשד, ולאפשר לנבחן שרצונו בכך להגיש ערעור על החשד עד תום המועד שנקצב לכך.

ד.      נבחן רשאי לצרף לערעור כל מסמך הרלוונטי לצורך בחינת החשד.

אנו מצפים כי בית ספר לא יְגַבֶּה נבחן שהפר את טוהר הבחינות ולא יצטרף להגשת ערעור בלתי מוצדק בגין חשד להפרה כזו. ערעור יוגש אך ורק אם הוא מוצדק מבחינה מקצועית ועניינית. אם בית הספר מצטרף לערעור, הערעור ילֻווה במכתב בחתימת מורה המקצוע הרלוונטי, ובמקרים מסוימים בתגובה עובדתית של מנהל בית הספר לחשד עצמו, ללא הערות על אישיותו של הנבחן.

עם זאת, חשוב להבהיר כי לנבחן שמורה הזכות להגיש ערעור באמצעות השילובית ובית הספר בלבד.

על כן, על בית הספר לאפשר הגשת הערעור בשם התלמיד בלבד, ולהימנע מלהביע תמיכה בו אם קיים חשש סביר כי אכן לא נשמר טוהר הבחינות.

ה.     בית הספר אחראי לעדכן את הנבחן בדבר תקופת העיכוב ומשמעותה.

על הנהלת בית הספר לוודא את סטטוס טוהר הבחינות של הנבחן בפורטל מוסדות, תחת לשונית טוהר בחינות, ולהודיעו על כך ולמנוע ממנו להירשם או להיבחן במהלך תקופת העיכוב.

ו.        בתקופת העיכוב חל איסור מוחלט על בית הספר לדווח לתלמיד ציון במקצוע ובכלל זה ציונים פנימיים והערכות חלופיות. ציונים שידווחו בניגוד לנהלים במהלך תקופת עיכוב לא יוכרו.

4.6.         אחריות משרד החינוך

א.     לשמור על חשאיות הבחינה, החל משלב הכנתה ועד לחשיפתה בפני הנבחנים במועד שנקבע.

ב.      להציב משגיחים שעברו תדרוך באשר לנהלים ולכללים של אגף בכיר בחינות (באמצעות חברת ההשגחה שהיא זכיין של משרד החינוך לעניין זה).

ג.       להעמיד מטה בחינות שיופקד על ניהול מערך הבחינות הארצי ועל תפעולו התקין בכל הימים שבהם מתקיימות בחינות.

מטה הבחינות הוא הגוף היחיד המוסמך לתת תשובות לבית הספר בזמן הבחינות בכל נושא הנוגע למועדים, לשאלונים, למשגיחים, להתאמות, לבעיות המתעוררות בשטח ואף להקפדה על נוהלי השמירה על טוהר הבחינות ולכל הקשור לפערים בהתנהלות יום הבחינה בבית הספר, ככל שישנם.

המטה ירכז את העבודה עם הזכיינים המספקים שירותי השגחה, עם חוליות הביקורת, עם המרכז לבדיקת המחברות (המרב"ד) ועם מטה תחנות הקליטה.

ד.      למנות ולהפעיל צוותי בקרה שיערכו סיורים בבתי הספר במהלך הבחינות ויקפידו לאכוף את נוהלי ההתארגנות והשמירה על טוהר הבחינות, לרבות הנהלים הנוגעים להתנהגות המשגיחים, המורים וההנהלה ולדווח לאגף בכיר בחינות בכתב או בעל פה בזמן אמת וכן לאחר הבחינה על כל תקלה, פגם או פגיעה בטוהר הבחינות.

ה.     להנחות את מעריכי הבחינות לגלות ערנות לשמירה על טוהר הבחינות ולהציף כל חשד שמתעורר במהלך בדיקת הבחינה שכתיבת המבחן, כולו או חלקו, לא נעשתה באופן עצמאי על ידי הנבחן.

ו.        להקים ועדות לבדיקת חשדות להפרת טוהר הבחינות, לטפל בגורמים המעורבים בהפרת טוהר הבחינות ולהענישם בהתאם להנחיות בחוזר זה או לפי כל דין.

5.   דרכי הטיפול במקרה של חשד להפרת טוהר הבחינות

5.1.         במקרה של חשד כי הנבחן לא שמר על טוהר הבחינות

מנהל אגף בכיר בחינות או מי שהוסמך על ידו יחליט על דרך הטיפול בנבחן שנחשד בהפרת השמירה על טוהר הבחינה על סמך המידע שנתקבל ובהתאם להוראות חוזר זה. במידת הצורך אפשר להתייעץ עם לשכת הייעוץ המשפטי של המשרד. אופן הטיפול במידע שנתקבל, בכתב או בעל פה, מפורש בשם או אנונימי, ייקבע בהתאם לנסיבות של כל אירוע.

5.2.         הפעולות שנוקט אגף בכיר בחינות לטיפול באירועי הפרת טוהר הבחינות:

5.2.1משלוח הודעה לבית הספר על החשד באמצעות מערכת "שילובית", כולל פרטי הנבחן, פירוט סיבת החשד והמועד האחרון להגשת הערעור.

5.2.2בדיקת הנושא על ידי המשרד או גורם חיצוני לבית הספר (ועדה ציבורית, חברת חקירות, הרשות המקומית, ועדה משרדית וכולי).

5.2.3החשדת בחינות בהליך מסודר במקרה של בחינות שקיים לגביהן "חשד משגיח", "חשד מטה" או "חשד חוליית ביקורת", חשד מעריך", "חשד מעכב":

1.מנהל אגף בכיר בחינות או מי שהוסמך מטעמו ישלח הודעה לבית הספר באמצעות מערכת "שילובית" בלבד על דבר החשד בעניין הנבחן בצירוף פירוט החשד ובציון המועד האחרון להגשת ערעור לוועדת טוהר הבחינות באמצעות מערכת "שילובית" בלבד.

2.באחריות הנהלת בית הספר למסור הודעה זו לנבחן עם הגיעהּ ולעדכן אותו בדבר המשמעויות הרלוונטיות לחשד. נוסף על כך הנבחן מקבל הודעה על החשדת בחינתו במקום פרסום הציון בבחינה במערכת "פורטל תלמידים".

3.אפשר להגיש ערעור אך ורק באמצעות מערכת "שילובית" במהלך המועד שנקבע לכך. לא יתקבלו ערעורים לאחר המועד שנקבע או שיוגשו בדרך אחרת.

4.אם הנבחן הגיש ערעור, וּועדת טוהר הבחינות השתכנעה שנתקיימה הפרה של טוהר הבחינות, תדחה הוועדה את הערעור בהחלטה מנומקת ובמקרים חמורים תשקול העברתה לוועדת משמעת שבאחריות אגף הבחינות לצורך נקיטת צעדים משמעתיים נוספים. בהתאם לנסיבות האירוע, הוועדה רשאית לזכות את הנבחן מחמת הספק או לזכותו זיכוי מלא.

5.במקרים של "חשד משגיח", "חשד מטה" או "חשד חוליית ביקורת", ולאור הדיווח שנמסר מהגורמים המוסמכים שנכחו בבחינה בדבר ביצוע ההפרה על ידי הנבחן - ניתנת לנבחן זכות ערעור אחת בלבד, ואין לו זכות ערעור לוועדת הערעורים העליונה. רק במקרה של "חשד מעריך" (ובכלל זה חשד "מעכב" שדווח על ידי המעריך), הנבחן רשאי לערער לוועדת הערעורים העליונה על החלטת ועדת טוהר הבחינות.

6.בכל המקרים, אם לא הוגש כלל ערעור לוועדת טוהר הבחינות, תיפסל מחברת הבחינה בחלוף המועד האחרון להגשת הערעור. בהתאם לנסיבות ולחומרת העניין, תיתכן הגשת תלונה למשטרה.

5.2.4נוהלי ערעור על חשד להפרת טוהר הבחינות

5.2.4.1נוהל ערעור של נבחן אינטרני או נבחן משנה על החשדת בחינה

א.באחריות בית הספר לצפות במערכת "שילובית" ולעקוב אחרי הודעות החשד בגין טוהר הבחינות שנשלחות לבית הספר, וליידע באופן מיידי את הנבחן שנחשד בהפרת טוהר הבחינות על אודות החשד ועל אודות זכותו לערער.

ב.נבחן שקיבל הודעה כי לגבי מחברת הבחינה שלו קיים חשד מכל סוג, קרי "חשד משגיח", "חשד חוליית ביקורת", "חשד מטה", "חשד פיקוח", "חשד מעריך" או "חשד מעכב", יהיה רשאי להביא את טיעוניו באמצעות בית הספר בלבד.

ג.הנבחן/ בית הספר יעלו בכתב את הטיעונים לערעור על החשד ואלו יוגשו באמצעות מערכת השילובית בתוך 14 ימי עבודה מהתאריך שבו נמסרה ההודעה (פרק זמן זה יצוין גם בהודעה).

על בית הספר לשלוח באמצעות מערכת "שילובית" בלבד, את מכתב הערעור בתוך עיסוק ענייני ומהותי בהתייחס לנימוק החשד, דהיינו ללא הערות על תכונות אופיו של הנבחן, ללא הערות על אישיותו או משפחתו, ללא הערות על ציוניו או על הענישה עצמה, בהקפדה על לוחות הזמנים שנקבעו בהודעה.

אין לצרף למכתב הערעור מבדקי פוליגרף שערך הנבחן - מבדקים אלה אינם מובאים בחשבון בשיקולי הוועדות.

כמו כן אין לצרף מכתב כלשהו מהמשגיחים שכן חל איסור מוחלט לפנות למשגיחים.

בית הספר רשאי להוסיף למכתב הערעור את הערותיו ואת עמדתו או לשמש שליח בלבד להעברת הערעור מטעם הנבחן.

 

לא יתקבלו ערעורים שלא יישלחו באמצעות מערכת "שילובית" או שיחרגו מלוח הזמנים. הם יידחו על הסף ובחינתו של הנבחן תיפסל.

 

ד.מנהל אגף בכיר בחינות או מי שהוסמך על ידו יכנס את ועדת טוהר בחינות בתוך 15 ימי עבודה מהמועד האחרון המותר להגשת הערעור.

ה.הרכב ועדת טוהר הבחינות: יו"ר הוועדה - נציג אגף הבחינות, נציג המפמ"ר הרלוונטי, נציג ציבור שממונה על ידי מנהל אגף בכיר בחינות והוא עובד הוראה בגמלאות. בדיון לגבי חשד מעריך ובכלל זה חשד מעכב על פי דיווח מעריך - מניין חוקי לצורך קבלת החלטה כדין יהיה גם ללא נציג ציבור. בדיון לגבי חשד משגיח/מטה/פיקוח ובכלל זה חשד מעכב שדווח על ידם - מניין חוקי לצורך קבלת החלטה כדין יהיה גם ללא נציג המפמהרלוונטי.

ו.הוועדה תעיין בהודעת החשד, במחברת או בכל חומר/מידע אחר, תשקול את טיעוני הנבחן בערעור ותחליט אם לקבל את ערעורו ולזכותו או לדחות אותו ולפסול את הבחינה. הוועדה אף רשאית להעביר את המקרה לדיון בוועדת המשמעת של אגף הבחינות, שרשאית לנקוט ענישה נוספת כלפי הנבחן בהתאם לחומרת המקרה. ההודעה על החלטת הוועדה תישלח לבית הספר באמצעות מערכת "שילובית". במקרה של "חשד משגיח", "חשד מטה" ו"חשד חוליית ביקורת", החלטת ועדת טוהר הבחינות היא סופית ואין לערער עליה לוועדת ערעורים עליונה.

ז.במקרה שנמצאה מחברת חשודה ולא הוגש בעניינה ערעור על ידי בית הספר באמצעות מערכת "שילובית" ובפרק הזמן שהוגדר, תיפסל הבחינה והודעה על כך תישלח לבית הספר.

ח.עד לקבלת ההחלטה הסופית בעניין החשד יושהה פרסום הציון בבחינה לנבחן.

5.2.4.2נוהל הערעור במקרה של חשד מעריך בלבד (ובכלל זה, חשד מעכב):

1)     אם הוגש ערעור, ועדת טוהר הבחינות תדון בערעור ותבדוק את חשד המעריך (ובכלל זה חשד מעכב) לאור המחברת ולאור הסבריהם וטענותיהם של בית הספר ושל הנבחן וכן בכל חומר או מידע אחר. הוועדה תחליט אם לקבל את ערעורו של הנבחן ולזכותו או לדחות אותו ולפסול את הבחינה. הוועדה אף רשאית להעביר את המקרה לדיון בוועדת המשמעת של אגף הבחינות הרשאית לנקוט ענישה נוספת כלפי הנבחן בהתאם לחומרת המקרה.

2)     נבחן שערער על "חשד מעריך" וערעורו נדחה על ידי ועדת טוהר הבחינות, רשאי להגיש ערעור מנומק לוועדת הערעורים העליונה בתוך פרק זמן שיצוין בהודעת הדחייה עד 30 יום בהתאם לנהלים. לעניין תוכן הערעור - חל סעיף 5.2.4.1 ג לעיל.

3)     תשובתה של ועדת הערעורים העליונה תישלח אל בית הספר באמצעות מערכת "שילובית" בתוך 30 יום.

4)     החלטת ועדת הערעורים העליונה היא סופית.

5)     פרסום הציון בבחינה לנבחן יושהה עד לקבלת ההחלטה הסופית בעניין החשד.

6)     במקרה שבו לא הוגש ערעור על "חשד מעריך" לערכאה הראשונה (ועדת טוהר הבחינות), אין אפשרות לערער לערכאה הבאה (ועדת הערעורים העליונה) והערעור יידחה על הסף ללא דיון.

5.2.4.3נוהל ערעור של נבחן אקסטרני על החשדת בחינה

א.כאשר החשד בדבר הפרת טוהר הבחינות מוטל על נבחן אקסטרני (חיצוני), תישלח אליו במישרין ההודעה על החשד על ידי השלוחה שבה נמצא תיק הנבחן שלו. ההודעה תישלח ישירות לנבחן אל כתובת הדוא"ל כפי שהיא מופיעה בטופסי ההרשמה ולא לאף כתובת דואר או גורם אחר. להודעה יצורפו עותק של מחברת הבחינה וכן פירוט הסיבות לחשד ("חשד משגיח", "חשד מטה", "חשד חוליית ביקורת" או "חשד מעריך", ובכלל זה "חשד מעכב").

ב.הנבחן רשאי לערער בעצמו על החשד בתוך פרק הזמן הנקוב במכתב שקיבל ובכל מקרה לא יותר מ־30 יום. כמו כן עליו לפעול על פי הרשום בהודעת החשד שנשלחה אליו.

ג.ערעור הנבחן בכתב יופנה אל הממונה על הנבחנים האקסטרניים באמצעות השלוחה ויכלול נימוקים מדוע לדעתו של הנבחן אין מקום להחשידו, בתוך ציון טיב החשד. על מכתב הערעור חלות ההוראות שבסעיף 5.2.4.1 ג בשינויים המתאימים. לפרטים נוספים אפשר לעיין בתקנון הנבחן האקסטרני לתקנון לחץ כאן.

ד.יתר הנהלים הנוגעים לערעור נבחן אקסטרני לועדת טוהר הבחינות או ועדת ערעורים עליונה, זהים לאלו שחלים על נבחנים אינטרניים, בשינויים המחויבים.

5.2.4.4נוהל ערעור על פסילת בחינה לפני ועדת הערעורים העליונה

1)     במקרה של חשד מעריך, בית הספר, הנבחן (באמצעות בית הספר) או הנבחן האקסטרני (באמצעות השלוחה) רשאים לערער על הפסילה, קרי החלטת ועדת טוהר הבחינות לוועדת הערעורים העליונה עד לתאריך הנקוב בהודעת החשד ולא יאוחר מ־30 יום מעת החלטת ועדת טוהר הבחינות.

2)     באחריות בית הספר ליידע באופן מיידי את הנבחן על ההחלטה לפסול את הבחינה על ידי ועדת טוהר הבחינות ועל זכותו לערער עליה לפני הוועדה העליונה. באחריות השלוחה להודיע לנבחן האקסטרני על הודעת הפסילה והזכות לערער עליה, ולתעד את מסירתה.

3)     הערעור יישלח על ידי בית הספר אך ורק באמצעות מערכת "שילובית" (למעט נבחן אקסטרני) ובלוח הזמנים שהוקצב, אחרת יידחה על הסף ולא יתקיים בו דיון. לעניין תוכן הערעור - חל סעיף 5.2.4.1 ג.

4)הרכב ועדת הערעורים העליונה:

-מנהל אגף יישומי חוק ומדיניות או מי מטעמו – יושב ראש;

-מפמ"ר המקצוע או נציגו – חבר;

-נציג הייעוץ המשפטי או נציג ציבור – חבר.

בסמכות מנהל אגף יישומי חוק ומדיניות לצרף לוועדה במקרים חריגים ובהתאם לשיקול דעתו, נציג מאגף בכיר בחינות או נציג מהאגף לחינוך על־יסודי או נציג הפיקוח המחוזי או מפקח בדימוס או יועץ חינוכי.

5)הוועדה מוסמכת לאשר את החלטת ועדת טוהר הבחינות ולדחות את הערעור, לשנותה או לבטלה וכן היא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרים חריגיםבלבד, להחליט לזמן את הנבחן להופיע לפניה כדי ליתן הסברים נוספים הנוגעים לטיב החשד.

6)החלטת ועדת הערעורים העליונה היא סופית, והודעה עליה תישלח לבית הספר ובאמצעותו יעודכנו הנבחנים. לנבחן אקסטרני תישלח ההודעה לכתובת הדוא"ל או לכתובת ביתו, כפי שהיא מופיעה בטופסי ההרשמה.

5.2.4.5זכות הטיעון של נבחן לפני ועדות המשרד (ועדת טוהר הבחינות או ועדת הערעורים העליונה)

א.     זכות הטיעון של נבחן לפני ועדות המשרד הדנות בטוהר הבחינות היא בכתב בלבד. באפשרותו של הנבחן להסתייע באדם אחר (מורה, בן משפחה, חבר או נציג אחר מטעמו) בניסוח טענותיו בכתב אם הוא עצמו מתקשה בכך.

ב.      נבחן המבקש באופן חריג להופיע אישית לפני הוועדה יפנה ויבקש זאת בכתב. על הבקשה בכתב לכלול נימוקים מיוחדים מדוע הוא מבקש להופיע לפני הוועדה ומדוע אינו יכול להעלות את טיעוניו על הכתב.

ג.       הוועדה אינה מחויבת לקבל את הבקשה ולאפשר לנבחן להשמיע את טענותיו בהופעה אישית לפניה. אישור הופעה בעל פה יינתן במקרים חריגים בלבד ומנימוקים מיוחדים ויוצאי דופן ועל פי שיקול דעת חברי הוועדה.

ד.      אם נתקבלה בחיוב בקשת הנבחן להופיע לפני הוועדה, על הנימוקים שיועלו בעל פה לעסוק בעובדות ובפרטי האירוע שבגינו התעורר החשד או בתוכן מחברת הנבחן. הופעת הנבחן לפני הוועדה לא תכלול הערות על תכונות אופיו של הנבחן או על אישיותו או לגבי הענישה עצמה.

ה.     הופעה לפני הוועדה וטיעון בעל פה לפניה שמורים לנבחן בלבד, ללא נוכחותם או השתתפות של הורים, בני משפחה אחרים, מורים, מנהל המוסד החינוך, עורכי דין, חברים או נציגים אחרים מטעמו.

ו.        אם ועדה מוועדות המשרד הדנות בטוהר הבחינות מבקשת לשמוע מנבחן עובדות ופרטים הקשורים לאירוע שבגינו התעורר החשד, היא רשאית לזמן אותו להופיע לפניה גם אם הוא עצמו לא פנה בבקשה בכתב להופיע. במקרה שבו התייצב הנבחן, החלטת הוועדה תישלח לנבחן בכתב ולא תימסר לו במעמד הדיון.

ז.       הוועדה רשאית להסמיך גורם מטעמה שלפניו יופיע הנבחן ויטען את טיעוניו. גורם זה יתעד את השימוע בכתב או בהקלטה ויביא את הדברים לפני הרכב הוועדה הדן בעניינו של הנבחן. אין חובה שהוועדה תתכנס בהרכב מלא כדי לשמוע את טיעוניו של הנבחן.

ח.     במקרה שהוועדה זימנה נבחן להופיע לפניה והנבחן לא הופיע לדיון, תקיים הוועדה את הדיון ללא נוכחותו.

5.2.4.6התנהלות האגף במקרה של "חשד" או "פסל"

א.     לא יפורסם עד תום תהליך הבדיקה ציון בחינתו של נבחן שבחינתו סומנה ב"חשד". האמור יחול אף בעניין עבודת גמר, עבודה מסכמת, פרויקט וכולי.

ב.      במקרים שבהם הוסר החשד בעקבות החלטת הגורמים המוסמכים לכך, יפורסם ציונו של הנבחן באמצעים הרשמיים.

ג.       במקרים